Meta tag là một cách tuyệt vời giúp các nhà quản trị web khai báo các thông tin cho các Search Engine. Thẻ meta tag robot được thêm vào phần của đoạn mã HTML và thường có cấu trúc như sau:

Cấu trúc 1: 

– Cấu trúc này dành cho tất cả các Search Engine hiện nay.

Cấu trúc 2: 

– Cấu trúc này chỉ dành cho Google bot

Các thẻ meta có thể điều khiển hành vi của công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu và lập chỉ mục. Các robot thẻ meta áp dụng cho tất cả các công cụ tìm kiếm, trong khi các “googlebot” meta tag là cụ thể dành cho Google. Các giá trị mặc định là “index, follow” và không cần phải được xác định. Lưu ý khi chỉ định nhiều giá trị, chúng ta tách chúng bằng dấu phẩy.

Ý nghĩa các thuộc tính như sau:

1. Noindex

Là thuộc tính ngăn chặn các trang từ được lập chỉ mục

2. Nofollow

Là thuộc tính ngăn chặn Googlebot từ các liên kết từ trang này

3. Nosnippet

Là thuộc tính ngăn chặn một đoạn mã được hiển thị trong kết quả tìm kiếm.

4. Noodp

Là thuộc tính ngăn chặn sự mô tả thay thế từ / ODP DMOZ được sử dụng. (Đôi khi Google sử dụng title và description site của bạn trong dmoz.org, nếu không muốn google sử dụng title & description này meta noodp là lựa chọn tốt nhất)

5. Noarchive: 

Là thuộc tính ngăn chặn Google hiển thị Cached liên kết cho trang. 

6. Unavailable_after: [date]: 

Là thuộc tính cho phép bạn xác định chính xác thời gian và ngày tháng bạn muốn dừng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục của trang này.

7. Noimageindex: 

Là thuộc tính cho phép bạn chỉ định rằng bạn không muốn trang của bạn xuất hiện như là các trang tham khảo cho một hình ảnh xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Ngoài ra bạn cần chú ý khi sử dụng chữ thường hay chữ Hoa đều như nhau và Google có thể phân tích được mã HTML và XHTML.

– Ghi rõ nguồn http://www.thegioiseo.com khi phát hành lại bài viết này.