QĐ48: Sơ đồ hạch toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vayNguồn: Mr. Khánh khanhpq – Giám Đốc Công ty Fast http://www.fast.com.vn/Sơ đồ hạch toán tiền mặt VNĐ (tk 1111)

Sơ đồ hạch toán tiền mặt ngoại tệ (tk 1112)

Sơ đồ hạch toán tiền gửi VNĐ (tk 1121)

Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngoại tệ (tk 1122)

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay ngắn hạn (tk 311)

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vay dài hạn (tk 3411)