QĐ48: Sơ đồ hạch toán hàng tồn khoSơ đồ hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho (tk 1593)

Sơ đồ hạch toán hàng gửi đi bán theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 157)

Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên (tk 156)