1. NKC_ NKSC theo quyết định 15, đã cập nhật thông tư 244:
Download: SosachKT_QD15_TT244.rar

2. File Nhập Xuất Tồn; Công Nợ phải thu phải trả, Doanh thu, giá vốn
Download: NXT_CongNo_DoanhThu.rar

Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành làm cho các file sổ sách kế toán excel trước cần được bổ sung, cập nhật kịp thời. Mặt khác do yêu cầu tự động hóa trong việc xác định thuế TNDN tạm tính và quyết toán thuế, mình đã sửa, nâng cấp file cũ thành file mới, file này dùng cho cả hình thức
– NHẬT KÝ CHUNG
– NHẬT KÝ SỔ CÁI

Có những tính năng như sau :

– Cho phép tách chi tiết công nợ phải thu, phải trả để ghi vào các chỉ tiêu nợ trong Bảng Cân đối kế toán
– Xác định đối tượng tập hợp chi phí phục vụ tính gía thành
– Lập báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp khi chọn mã LCTT
– Chọn mã chi phí không được trừ khi xác định chi phí tính thuế TNDN bằng cách chọn mã ( mã này được lấy theo các mã trong Mẫu 01-3TNDN theo thông tư 60 và trên các Phần mềm HTKK)
– Xác định chi phí theo yếu tố trong Bảng thuyết minh BCTC

Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng các file excel trên như sau :
I. Khai báo số dư:
1 Số dư TK : Vào sheet CDPS
2.Số dư công nợ : vào sheet THNo
3.Chi phí sxdd : vào sheet tonghopZ
II. Số phát sinh:
Nguyên tắc là sử dụng TK cấp nhổ nhất trong bảng CDPS để định khoản, ví dụ : bạn chọn 5111, 5112,,, chứ không phải 511
TK 3331: chọn 33312, 33311 chứ không phải 3331

1. Cách đặt số ctu:
– Thu: nếu 1 Nợ / 2 Có: ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PT ( hoặc T…), ngày giống nhau
– Chi: nếu 1 Có:/ 2 Nợ : ghi thành 2 dòng, có số ctừ, PC( hoặc C…), ngày giống nhau
– Hóa đơn đầu vào, đầu ra chưa thành toán: Ghi số hóa đơn
– Đối với phiếu xuất hàng bán, ghi hóa đơn, doanh thu, thuế GTGT 2 dòng, còn giá vốn xuất PX…

2.In phiếu thu, phiếu chi : vào sheet inthu, inchi để chọn in

3. Cách đặt mã công nợ
– muốn thêm khách hàng, nhà cung cấp, nviên tạm ứng vào sheet THno, đặt mã.
– Khi nhập ở sheet PHATSINH liên quan công nợ thì chọn cột MãCnơ để chọn mã KH, NCC liên quan
4. Mã chi phí : tương tư
5. Mã lưu chuyển tiền tệ:
Các mã LCTT theo PP trực tiếp có sẵng trong mẫu của BTC, trong file cũng đã có sẵn mã, khi nào có thu, chi liên quan vốn bằng tiền thì chọn mã phù hợp.
Mã LCTT tham thảo ở phần cuối của mã chi phí Z, hoặc phần hướng dẫn họcnhanh.
6. Xem công nợ
Tổng hợp:
Vào sheet TH nợ, chọn tài khoản
Chi tiết Nợ:
Vào sheet chi tiết Nợ, chọn mã KH, ở ô màu xanh

7 Kiềm tra công việc:
– Số phát sinh TH : Thỉnh thoàng các bạn xem CDPS xem có sai lệch số phát sinh không. Nếu Có, bạn xem lại phần Phát sinh định khoản sai tài khoản.
– Chi tiết Nợ : nếu có sai lệch là do định khoản mà không chọn mã công nợ

8. Mã chi phí bị loại : khi nào có định khoản liên quan đến khoản chi phí bị loại : không có hóa đơn chứng từ, chi nộp phạt vi phạm hành chính, truy thu,….kế toán chọn mã.

9. Mã chi phí sản xuất theo yếu tố:
Chi phí sản xuất kinh doanh nằm rải rác ở nhiều TK : 621, 622, 627, 623, 142, 242, 642, 641,… trong khi trong Bảng Thuyết minh BCTC lại yêu cầu cộng, vì vậy khi có hạch toán chi phí liên quan yếu tố nào thì chọn mã yếu tố để chương trình cộng số liệu vào Bảng TM BCTC

10. File kèm theo trên khi sử dụng hình thức NHẬT KÝ SỔ CÁI :
– Không chọn in sheet SỔ CÁI và sheet NKC, người dùng có thể xóa bỏ hoặc để tham khảo
– Ẩn các cột không cần thiết, trong file, dòng cuối ờ sheet phat sinh có đánh dấu “x” là các cột để lại và in NKSC

Lưu ý : Trong phần Sổ cái trong mẫu sổ NKSC nhiều cột của nhiều TK. Trong file ở sheet phát sinh) chỉ để lại 8 cột cho 4 tài khoản: vì đã số chúng ta dùng, in từ giấy A4, vì vậy khi cần xem TK nào, chúng ta chỉ việc gõ số TK vào ở 1 trong 4 tài khoản để xem số liệu của TK đó. Khi in, chúng ta lần lượt nhập 4 tài khoản cấn in, in xong nhập 4 tài khoản khác, như vậy cho đến khi in hết các TK có số liệu trong Bàng CDPS. (Phần này mình gửi lên diễn đàn rất lâu, nhiều bạn tải về, biết xử lý dùng, một số bạn cũng chưa hiều, tưởng đâu chương trình bị thiếu, cũng hơi oan)

Một số hạn chế :
– Chưa tách được nợ dài hạn và ngắn hạn trong số nợ 1 tài khoản
– Chi phí quảng cáo, khuyến mãi, tiếp tân,…; lãi vay vượt mức qui định chưa tự động tính được mà phải cần sự can thiệp chủ quan của người dùng.

Các bạn tải về nhưng số liệu chưa link vào các sổ là do ngày tháng các bạn nhập ở cột C, sheet phát sinh không đúng với thời gian bắt đầu và kết thúc ờ sheet TTDN.